CALCI 500mg TEVA 60 TAULETES

CALCI 500mg TEVA 60 TAULETES una imatge més gran

3400936116788

Teva 500 mg Calci 60 pastilles a la nostra farmàcia en línia és un medicament per al tractament de la deficiència de calci, especialment en períodes de creixement, embaràs, lactància.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Dexsil Silici Orgànic Gel Articulació 100ml, Dexsil Silici Orgànic 1000 ml Solució Oral

Naus a 5-7 dies laborals

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

6,97 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

CALCI 500mg TEVA 60 TAULETES

Per advertències, precaucions d'ocupació i contra-indicacions, consulteu les instruccions d'ús.

Descripció Calci Teva 500 mg 60 Comprimits

Aquest producte conté una gran quantitat de calci, el constituent principal de l'os. S'utilitza en cas d'augment de les necessitats de calci (període de creixement, embaràs, lactància) o descalcificació òssia (osteoporosi es produeixen després de tractament de la menopausa, a llarg termini amb cortisona).

Consell d'utilització Teva 500 mg Calci 60 Tabletes

Les tauletes han de ser aspirats.
Dosi general:
Adults: 2 o 3 comprimits al dia.
Nens de 6 a 10 anys: 1 comprimit al dia.
Els nens de 10-15 anys: 2 comprimits al dia.

El calci Composició Teva 500 mg 60 Comprimits

De calci elemental (com carbonat de calci 1250 mg) 500 mg

Excipients:
El xilitol (E967), povidona (E1201) Lactosa monohidrat K30 (efecte conegut), aspartam (E951) (efecte conegut) levomentol, talc (E553b) Estearat de magnesi (E572).
Mint Sabor: Oli essencial de menta, goma àrab (E414), maltodextrina, sorbitol (E420) (efecte conegut).

Precaucions d'ús

Aquest medicament no s'ha d'utilitzar en els següents casos:

 • l'excés de calci en la sang oa l'orina,
 • pedres de calci,
 • immobilització perllongada (esperar a la represa de la marxa per a començar el tractament)
 • fenilcetonúria (presència d'aspartam).

Precaució:
La ingesta de calci en excés pot ser perillós, especialment en pacients amb insuficiència renal. No utilitzeu aquesta medicina sense consell mèdic.
Quan aquest medicament està destinat a tractar la descalcificació òssia deguda a immobilització prolongada, no s'ha de prendre al peu reprès.
El calci es combina de vegades amb la vitamina D que afavoreix la seva absorció; anàlisi de sang es poden demanar per comprovar si hi ha acumulació anormal de calci en el cos.

Interaccions medicamentoses:
Deixi un interval d'almenys 2 hores entre la presa d'aquest medicament i la de ciclines, bifosfonats o medicaments que continguin ferro.
Informe també al seu metge o farmacèutic si està prenent medicaments que contenen digoxina o diürètics (hydrochlorothazide particular).
També hi ha interaccions amb aliments: aliments rics en àcid oxàlic considerades (espinacs, el ruibarbre, alatzà, cacau, te) o àcid fític (xocolata, cereals integrals, llegums) pot disminuir l'absorció de calci. Per tant, es recomana prendre el medicament lluny dels menjars que contenen aquests aliments.

Si està embarassada o donant de lactar
La possible contribució de calci medicat durant l'embaràs o la lactància materna no ha d'excedir de 1.500 mg al dia.

Quins són els riscos d'efectes secundaris
El restrenyiment, distensió abdominal, nàusees.
En cas de tractament prolongat amb dosi alta: hipercalcèmia, hipercalciúria (excés de calci en l'orina pot promoure les pedres del ronyó).

Presentació de Teva 500 mg Calci 60 Tabletes

Caixa de 60 pastilles.

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu medicaments a l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats en els seus productes actuals.

VIDAL DE LA FAMILLE

CALCIUM TEVA

Élément minéral : calcium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

CALCIUM TEVA : comprimé à sucer (arôme menthe) ; boîte de 60.
Remboursé à 65 %. - prix : 5,90 euro(s).

Laboratoire Téva Santé

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Carbonate de calcium 1,25 g 
soit Calcium 500 mg 
Aspartam 
Lactose 
Sorbitol 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient une forte quantité de calcium, principal constituant de l'os.
Il est utilisé en cas de besoins accrus en calcium (période de croissance, grossesse, allaitement) ou de décalcification osseuse (ostéoporose survenant après la ménopause, traitement au long cours par la cortisone).
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • excès de calcium dans le sang ou dans les urines,
 • lithiase calcique,
 • immobilisation prolongée (attendre la reprise de la marche pour débuter le traitement),
 • phénylcétonurie (présence d'aspartam).
ATTENTION  (sommaire)
Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux, notamment en cas d'insuffisance rénale. N'utilisez pas ce médicament sans avis médical.
Lorsque ce médicament est destiné à traiter la décalcification osseuse due à une immobilisation prolongée, il ne doit être pris qu'à la reprise de la marche.
Le calcium est parfois associé à la vitamine D, qui favorise son absorption ; des analyses de sang peuvent être prescrites pour vérifier l'absence d'accumulation anormale de calcium dans l'organisme.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Respectez un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise de ce médicament et celle des cyclines, des biphosphonates, des hormones thyroïdiennes, des médicaments contenant du fer, du zinc ou du strontium.
Informez par ailleurs votre pharmacien ou votre médecin si vous prenez un médicament contenant de la digoxine ou un diurétique (hydrochlorothazide notamment).
Il existe également des interactions alimentaires : les aliments réputés riches en acide oxalique (épinards, rhubarbe, oseille, cacao, thé) ou en acide phytique (chocolat, céréales complètes, légumes secs) peuvent diminuer l'absorption du calcium. Il est donc recommandé de prendre ce médicament à distance de repas contenant ces aliments.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'apport éventuel de calcium médicamenteux pendant la grossesse ou l'allaitement ne doit pas dépasser 1 500 mg par jour.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être sucés.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 2 ou 3 comprimés par jour.
 • Enfant de 6 à 10 ans : 1 comprimé par jour.
 • Enfant de 10 à 15 ans : 2 comprimés par jour.
CONSEILS (sommaire)
La prise de ce médicament ne dispense pas de la consommation régulière de laitages, naturellement riches en calcium.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Constipation, ballonnements, nausées.
En cas de traitement prolongé à forte dose : hypercalcémie, hypercalciurie (excès de calcium dans les urines pouvant favoriser les calculs rénaux).


LEXIQUE  (sommaire)


cortisone
Hormone sécrétée par les glandes surrénales. Elle participe à la régulation des sucres, des graisses et des protéines de l'organisme, mais aussi à la réaction du corps lors d'un stress. Ses puissantes propriétés anti-inflammatoires sont utilisées en thérapeutique. La cortisone naturelle porte le nom de cortisol (dosable par des analyses de sang). L'hydrocortisone est la forme médicamenteuse la plus proche de la cortisone naturelle, elle est surtout utilisée dans le traitement substitutif des maladies dues à un déficit en cortisone. D'autres dérivés chimiques plus puissants sont employés lorsque l'on recherche un effet anti-inflammatoire : prednisone, prednisolone, bétaméthasone, dexaméthasone, etc.


cyclines
Famille d'antibiotiques utilisés notamment dans le traitement de l'acné et de certaines infections génitales.


diurétique
Médicament permettant une élimination accrue d'eau par les reins. Le plus souvent, cette perte d'eau fait suite à la perte de sels provoquée par le médicament (salidiurétique).
Les diurétiques sont surtout utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle, alors que leur mécanisme d'action dans cette maladie est mal connu. Ils sont également prescrits dans l'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, les œdèmes et d'autres affections plus rares.
Ces médicaments provoquent une perte de sodium et de potassium (sauf pour certains d'entre eux appelés « épargneurs de potassium »). Leur prise prolongée nécessite donc un contrôle régulier du potassium sanguin, pour éviter les troubles cardiaques qui pourraient résulter d'une hypokaliémie (manque de potassium dans le sang). Le manque de sodium est une autre conséquence possible, mais plus rare aux posologies habituelles, de l'usage prolongé des diurétiques ; il se détecte également par une prise de sang.


hypercalcémie
Excès de calcium dans le sang, consécutif à une maladie ou à l'usage de certains médicaments (excès de vitamine D).


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


lithiase
Concrétion (pierre) qui se forme dans les voies excrétrices de certains organes : voies urinaires, biliaires, salivaires.
Synonyme : calcul.


ostéoporose
Fragilisation des os, qui deviennent poreux et cassants.


phénylcétonurie
Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicament

CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer

Calcium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

3. Comment prendre CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

CALCIUM / ELEMENT MINERAL

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament contient du calcium. Il est indiqué :

· en cas de carence en calcium suite à une augmentation des besoins (croissance, grossesse, allaitement) ;,

· en traitement d'appoint des décalcifications osseuses chez le sujet âgé, ou après la ménopause, une corticothérapie, une immobilisation prolongée après reprise de la mobilité.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

Ne prenez jamais CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer dans les cas suivants :

· antécédent d'allergie à l'un des constituants,

· hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),

· hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans les urines),

· lithiase calcique (calcul rénal),

· calcifications tissulaires,

· immobilisation prolongée s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie: le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité,

· phénylcétonurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer.

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale: il est nécessaire de faire contrôler le taux de calcium dans les urines et dans le sang.

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux. NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

Enfants et adolescents

Réservé à l’enfant de plus de 6 ans.

Autres médicaments et CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment les digitaliques, les cyclines, les bisphosphonates, l'estramustine, les sels de fer et les diurétiques thiazidiques, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

En cas de carence, votre médecin peut vous prescrire ce médicament au cours de la grossesse ou de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer contient du lactose monohydraté, de l’aspartam, et du sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Adultes : 2 à 3 comprimés à sucer par jour.

Enfant de 6 à 10 ans : 1 comprimé à sucer par jour.

Enfant de plus de 10 ans : 2 comprimés à sucer par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à sucer.

Si vous avez pris plus de CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Troubles digestifs de type constipation, flatulence, nausées.

· En cas de traitement prolongé à fortes doses: risque de modification du taux de calcium dans le sang ou les urines.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer

· La substance active est :

Calcium élément ....................................................................................................... 500,00 mg

Sous forme de carbonate de calcium ........................................................................ 1250,00 mg

Pour un comprimé à sucer.

· Les autres composants sont : Le xylitol, la povidone K 30, le lactose monohydraté, l'aspartam, le lévomenthol, l'arôme menthe, le talc, le stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que CALCIUM ARROW 500 mg, comprimé à sucer et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer. Boîte de 60.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

ARROW GENERIQUES

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

Fabricant

LABORATOIRES MACORS

Z.I. PLAINE DES ISLES

RUE DES CAILLOTTES

89000 AUXERRE

ou

GALIEN LPS

98 RUE BELLOCIER

89100 SENS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta